İş Hukuku

İş Hukuku

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki başlık altında incelenebilecek olan iş hukuku, özel hukuk alanında bir mecradır. Adından da anlaşılacağı üzere iş akdine binaen iş gören işçi ile işveren arasındaki ilişkileri temel alan bir hukuk alanıdır. 
İş ilişkisi, karşılıklı edimler yükleyen bir hukuksal durum olup, işçinin de işverenin de çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. İşçinin özen ve sadakat yükümlüğü içerisinde işini sürdürdüğü yerde, işverenin de işçinin haklarını tam ve eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. 
Bir yanıyla sigortalılık ilişkisi ile de yakın teması olan iş hukukunda işçi-işveren arasında yaşanan hukuki ihtilafların birden çok boyutu olmaktadır. İşçilik alacakları davası olarak bilinen davalar yahut hizmet tespit davaları gibi çeşitli davalar, işçi ya da işveren için titizlikle takip edilmesi gereken hukuki ihtilaflardır.
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai, ücret ve prim alacakları gibi konulardan daha spesifik alacak ya da tazminat türlerine denk düşen davaların da görüldüğü iş hukuku alanında, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini etkili bir şekilde gözetmek adına her türlü hukuki desteği sunmaktayız.

Diğer Faaliyet Alanlarımız